Thứ Sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2015

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH PHAO LÔ

VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ THÁNH PHAO LÔ
Ngày 29 tháng 6
Tin Mừng thánh Mátthêu  16,13-19
(Lễ ngày)Tin Mừng


13 Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."15 Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."17 Đức Giêsu nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.


13  When Jesus went into the region of Caesarea Philippi he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?"

14 They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets."

15 He said to them, "But who do you say that I am?"

16 Simon Peter said in reply, "You are the Messiah, the Son of the living God."

17 Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon son of Jonah. For flesh and blood  has not revealed this to you, but my heavenly Father.

18 And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it.

19 I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven; and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven."

20  Then he strictly ordered his disciples to tell no one that he was the Messiah.I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………

* Bạn hãy viết câu Tông đồ công vụ 22,14-15
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………


II. TRẮC NGHIỆM

A.
01. Đây là những nhân vật người ta nói về Con Người là ai? (Mt 16,13-14)
a. Ông Giêrêmia
b. Ông Êlia
c. Ông Gioan tẩy giả
d. Cả a, b và c đúng.

02. Ai đã tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,16)
a. Ông Gioan
b. Ông Philipphê
c. Ông Tôma
d. Ông Simon Phêrô

03. Ai dã mạc khải cho ông Simon Phêrô biết Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,17)
a. Ông Môsê
b. Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời
c. Tổ phụ Ápraham
d. Ngôn sứ Êlia

04. Đức Giêsu sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy trên Tảng Đá và quyền lực của ai sẽ không thắng nổi? (Mt 16,18)
a. Chính trị
b. Tử thần
c. Vua chúa
d. Xã hội.

05. Đức Giêsu trao cho ai chìa khóa Nước Trời? (Mt 16,19)
a. Ông Giacôbê
b. Ông Phêrô
c. Ông Gioan
d. Ông Tôma


B.
b1. Thánh Phaolô sinh ở đâu? (Cvtđ 22,3)
a. Tácxô
b. Giêrusalem
c. Rôma
d. Êphêsô

b2. Thầy dạy của Thánh Phaolô tên là gì? (Cvtđ 22,3)
a. Ông Hêli
b. Ông Phêrô
c. Ông Môsê
d. Ông Gamalien

b3. Trên đường đến thành nào, thánh Phaolô đã gặp được Đức Giêsu trong ánh sáng chói lòa? (Cvtđ 22, 6)
a. Thành Giêrikhô
b. Thành Giêrusalem
c. Thành Caphácnaum
d. Thành Đamát

b4. Ai đã làm phép rửa cho ông Phaolô? (Cvtđ 22,12-16)
a. Ông Khanania
b. Ông Gioan Tẩy giả
c. Ông Phêrô
d. Ông Khannan

b5. Đây là lời mà Chúa đã nói với thánh Phaolô trong 1 thị kiến:  (Cvtđ 22,21)
a. Hãy đi, vì Thầy sẽ sai anh đến với các dân ngoại ở phương xa.
b. Anh đừng sợ, đã có thầy
c. Anh hãy đi, thầy sẽ ở cùng anh
d. Anh hãy yên tâm, vua chúa trần gian sẽ không làm gì được anh.III. Ô CHỮ 


Những gợi ý

01. Tại Xêdarê Philipphê ai thưa : “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”? (Mt 16,16)

02. Đức Giêsu sẽ xây dựng Hội Thánh của Người và quyền lực nào sẽ không thắng nổi? (Mt 16,18)

03. Phêrô nghĩa là gì? (Mt 16,18)

04. Trên Tảng đá Phêrô, Đức Giêsu sẽ xây dựng điều gì của người? (Mt 16,18)

05. Một trong những ngôn sứ mà người ta nghĩ về Con Người. (Mt 16,14)

06. Đức Giêsu trao cho ông Phêrô chìa khóa ở đâu? (Mt 16,19)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU LỜI CHÚA HỌC THUỘC LÒNG

"Thưa Ngài, Ngài là ai?
"Ta là Giêsu Nadarét mà ngươi đang bắt bớ.”
Tông đồ công vụ 22,8-9
Lời giải đáp
VUI HỌC LỜI CHÚA
LỄ THÁNH PHAO LÔ
Ngày 29 tháng 6

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Thánh Phaolô tông đồ dân ngoại

* Tông đồ công vụ 22,14-15

 "Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã chọn anh để anh được biết ý muốn của Người, được thấy Đấng Công Chính và nghe tiếng từ miệng Đấng ấy phán ra.Quả vậy, anh sẽ làm chứng nhân cho Đấng ấy trước mặt mọi người về các điều anh đã thấy và đã nghe.”


II. TRẮC NGHIỆM

01. d. Cả a, b và c đúng (Mt 16,13-14)
02. d. Ông Simon Phêrô (Mt 16,16)
03. b. Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời
(Mt 16,17)
04. b. Tử thần (Mt 16,18)
05. b. Ông Phêrô (Mt 16,19)


B.
b1. a. Tácxô (Cvtđ 22,3)
b2. d. Ông Gamalien (Cvtđ 22,3)
b3. d. Thành Đamát (Cvtđ 22, 6)
b4. a. Ông Khanania  (Cvtđ 22,12-16)
b5. a. Hãy đi, vì Thầy sẽ sai anh đến với các dân ngoại ở phương xa (Cvtđ 22, 21)

III. Ô CHỮ 

01. Simon Phêrô (Mt 16,16)
02. Tử thần  (Mt 16,18)
03. Tảng Đá (Mt 16,18)
04. Hội Thánh (Mt 16,18)
05. Êlia (Mt 16,14)
06. Nước Trời (Mt 16,19)

Hàng dọc : Phaolô

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
(VUI HỌC THÁNH KINH 47:
CHÚA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ 2)
VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH MÁTTHIA TÔNG ĐỒ

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH MÁTTHIA  TÔNG ĐỒ
Ngày 14 tháng 5
Cv 1, 15-17. 20-26
Tin Mừng thánh Gioan 15,9-17Tin Mừng


9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

9 As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love.

10 If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in his love.

11 "I have told you this so that my joy may be in you and your joy may be complete.

12 This is my commandment: love one another as I love you.

13 5 No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends.

14 You are my friends if you do what I command you.

15 I no longer call you slaves, because a slave does not know what his master is doing. I have called you friends, 6 because I have told you everything I have heard from my Father.

16 It was not you who chose me, but I who chose you and appointed you to go and bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name he may give you.

17 This I command you: love one another.


I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề của hình ảnh này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tông đồ Công vụ 1,25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 II. TRẮC NGHIỆM
  
A.
a1. Ai đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy? (Ga 15,9)
a. Mẹ Maria
b. Ông Môsê
c. Chúa Cha
d. Thánh Phêrô

a2. Đức Giêsu nói: “Nếu anh em giữ các điều gì của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy? (Ga 15,10)
a. Lời Thầy đã nói
b. Tám mối phúc thật
c. Điều răn
d. Những điều răn của Cha Thầy

a3. Điều răn của Đức Giêsu là thế nào? (Ga 15,12)
a. Mọi người phải được cứu độ.
b. Muôn dân phải được nghe Tin Mừng.
c. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
d. Cả a, b và c đúng.

a4. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của … (Ga 15,13)
a. Người đã chết trên thập giá.
b. Người hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
c. Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.
d. Người từ bỏ mọi sự để theo Chúa.

a5. Điều Thầy truyền dạy anh em là gì? (Ga 15,17)
a. Hãy yêu thương nhau.
b. Hãy đi loan báo Tin Mừng.
c. Hãy rửa tội cho mọi người.
d. Cả a, b và c đúng.

B.
b1. Ai đã đứng lên tuyển chọn người thay thế ông Giuđa? (Cvtđ 1,15)
a. Ông Gioan
b. Ông Tôma
c. Ông Phêrô
d. Ông Giacôbê

b2. sau khi ông Giuđa mất, những ai được đề cử thay thế ông? (Cvtđ 1,23)
a. Ông Giôxếp và Mátthia
b. Ông Tôma và Mátthia
c. Ông Basaba và Simon
d. Ông Mátthia và Phaolô

b3. Một trong những tiêu chuẩn để chọn người tham dự vào công việc phục vụ là gì? (Cvtđ 1,21)
a. Hiểu biết Lời Chúa
b. Tuân giữ mọi điều Đức Giêsu đã dạy
c. Đi theo Chúa Giêsu suốt thời gian Người sống giữa chúng ta
d. Hiện diện trong cái chết của Đức Giêsu

b4. Đây là cách thức các tông đồ chọn người thay thế ông Giuđa (Cvtđ 1,26)
a. Bỏ phiếu kín
b. Giơ tay
c. Rút thăm
d. Chỉ định

b5. Ai được kể thêm vào số Mười Một tông đồ? (Cvtđ 1,26)
a. Ông Basaba
b. Ông Mátthia
c. Ông Phaolô
d. Ông Mátthêu

III. Ô CHỮ Những gợi ý

01. Đức Giêsu nói không có điều gì cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình? (Ga 15,13)

02. Đức Giêsu nói : Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em đi, và sinh được nhiều điều gì? (Ga 15,16)

03. Đức Giêsu gọi các môn đệ là gì? (Ga 15,15)

04. Điều răn của Đức Giêsu truyền : anh em hãy làm gì? (Ga 15,12)

05. Đức Giêsu nói : nếu anh em giữ các điều gì của thầy anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy? (Ga 15,10)

06. Những ai thì không biết việc chủ làm? (Ga 15,15)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Điều Thầy truyền dạy anh em
là hãy yêu thương nhau.”
Tin Mừng thánh Gioan 15,17


Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH MÁTTHIA  TÔNG ĐỒ
Ngày 14 tháng 5

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Thánh Mátthia

* Tông đồ Công vụ 1,25
“Họ rút thăm, thăm trúng ông Mátthia:
 ông được kể thêm vào số mười một Tông Đồ.”

II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. c. Chúa Cha (Ga 15,9)
a2. c. Điều răn (Ga 15,10)
a3. c. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. (Ga 15,12)
a4. c. Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. (Ga 15,13)
a5. a. Hãy yêu thương nhau. (Ga 15,17)

B.
b1. c. Ông Phêrô (Cvtđ 1,15)
b2. a. Ông Giôxếp và Mátthia (Cvtđ 1,23)
b3. c. Đi theo Chúa Giêsu suốt thời gian Người sống giữa chúng ta (Cvtđ 1,21)
b4. c. Rút thăm (Cvtđ 1,26)
b5. b. Ông Mátthia (Cvtđ 1,26)

III. Ô CHỮ 

01. Tình thương (Ga 15,13)
02. Hoa trái (Ga 15,16)
03. Bạn hữu  (Ga 15,15)
04. Yêu thương nhau (Ga 15,12)
05. Điều răn (Ga 15,10)
06. Tôi tớ (Ga 15,15)

Hàng dọc : Tông đồ

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
(VUI HỌC THÁNH KINH 47:
CHÚA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ 2)


Thánh Anphong Maria Ligôri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ

01/08/2015
Thứ Bảy sau Chúa Nhật 17 Quanh Năm
Thánh Anphong Maria Ligôri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ


 Thánh nhân sinh năm 1696 tại Napôli. Người từ bỏ nghề luật sư để làm linh mục, rồi sau lại nhận trách nhiệm giám mục để loan báo tình yêu của Chúa Kitô. Người đi giảng không mỏi mệt, siêng năng giải tội và rất nhân từ với các hối nhân. Người đã lập Dòng Chúa Cứu Thế nhằm mục đích loan báo Tin Mừng cho dân các miền quê (1732). Người đã giảng dạy luân lý và viết nhiều tác phẩm về đời sống thiêng liêng. Người qua đời năm 1787.
Bài Ðọc I: (Năm I) Lv 25, 1. 8-17
"Trong năm toàn xá, người ta làm chủ lại cơ nghiệp mình".
Trích sách Lêvi.
Chúa phán cùng Môsê trên núi Sinai rằng: "Ngươi cũng phải tính bảy tuần năm, tức là bảy lần bảy, cộng chung là bốn mươi chín năm: Ngày mồng mười tháng bảy, ngươi hãy thổi kèn trong thời gian đền tội trong toàn lãnh thổ ngươi. Ngươi hãy làm cho năm thứ năm mươi nên năm thánh và hãy kể là năm tha tội cho mọi người cư ngụ trong nước ngươi, vì đó là năm toàn xá. Người ta sẽ làm chủ lại cơ nghiệp mình, và ai nấy đều được trở về gia đình cũ của mình, vì năm toàn xá là năm thứ năm mươi. Các ngươi đừng cày cấy, đừng gặt hái hoa màu tự nhiên phát sinh trong đồng ruộng, và đừng hái nho đầu mùa, vì phải kể năm toàn xá là năm thánh, và các ngươi được ăn hoa màu tự nhiên phát sinh.
"Trong năm toàn xá, mọi người nhận lại cơ nghiệp của mình. Khi ngươi mua bán vật gì với người đồng hương, ngươi chớ làm phiền lòng người anh em, nhưng hãy mua theo số năm toàn xá, và nó sẽ bán cho ngươi theo số hoa lợi của nó. Số các năm sau năm toàn xá càng nhiều thì giá càng cao, và số năm càng ít, thì giá mua càng hạ, vì nó tính mùa hoa lợi mà bán cho ngươi. Các ngươi chớ hà hiếp những người cùng một chi tộc với các ngươi: nhưng mỗi người hãy kính sợ Thiên Chúa mình, vì Ta là Thiên Chúa các ngươi".
Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 66, 2-3. 5. 7-8
Ðáp: Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài (c. 4).
Xướng: 1) Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con; xin tỏ ra cho chúng con thấy long nhan Ngài tươi sáng, để trên địa cầu thiên hạ nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân người ta được rõ ơn Ngài cứu độ. - Ðáp.
2) Các dân tộc hãy mừng vui và khoái trá, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. - Ðáp.
3) Ðất đã cho chúng tôi hoa trái. Ðức Thiên Chúa, Chúa chúng tôi, đã chúc phúc lành cho chúng tôi. Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng con, để cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài. - Ðáp.

Alleluia: Tv 94, 8ab
Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng lòng. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 14, 1-12
"Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan, và các môn đệ của Gioan đi báo tin cho Chúa Giêsu".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy quận vương Hêrôđê nghe danh tiếng Chúa Giêsu, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Người này là Gioan Tẩy Giả, ông từ cõi chết sống lại, nên mới làm được các phép lạ như vậy". Tại vì Hêrôđia vợ của anh mình mà vua Hêrôđê đã bắt trói Gioan tống ngục, bởi Gioan đã nói với vua rằng: "Nhà vua không được lấy bà ấy làm vợ". Vua muốn giết Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi Gioan như một tiên tri. Nhân ngày sinh nhật của Hêrôđê, con gái Hêrôđia nhảy múa trước mặt mọi người, và đã làm cho Hêrôđê vui thích. Bởi đấy vua thề hứa sẽ ban cho nó bất cứ điều gì nó xin. Ðược mẹ nó dặn trước, nên nó nói: "Xin vua đặt đầu Gioan Tẩy Giả trên đĩa này cho con". Vua lo buồn, nhưng vì đã trót thề rồi, và vì các người đang dự tiệc, nên đã truyền làm như vậy. Ông sai người đi chặt đầu Gioan trong ngục, và để đầu Gioan trên đĩa đem trao cho cô gái, và nó đem cho mẹ nó. Các môn đồ của Gioan đến lấy xác thầy và chôn cất, rồi đi báo tin cho Chúa Giêsu.
Ðó là lời Chúa.


Suy Niệm: Tương Quan Giữa Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu
Trong Tin Mừng hôm nay, tác giả hai lần nhắc đến Gioan Tẩy giả trong tương quan với Chúa Giêsu.
Ở khởi đầu trình thuật, vua Hêrôđê nghe danh tiếng Chúa Giêsu, thì ông cho đó chính là Gioan Tẩy giả, người mà ông đã cho chém đầu nay sống lại. Ơn gọi của Gioan Tẩy giả như chính miệng ông Zacaria loan báo trong ngày lễ đặt tên cho con mình: "Con là tiên tri của Ðấng tối cao, con sẽ đi trước dọn đường cho Ngài". Ơn gọi đó Gioan đã chu toàn một cách tốt đẹp. Gioan chuẩn bị cho Chúa Giêsu đến, không những bằng việc rao giảng thống hối, mà còn bằng chính cái chết vì trung thành với sự thật. Dung mạo của Gioan Tẩy giả loan báo dung mạo của Chúa Giêsu một cách tốt đẹp, đến nỗi khi Chúa Giêsu xuất hiện, vua Hêrôđê tưởng Ngài là hiện thân của Gioan Tẩy giả sống lại.
"Các con sẽ làm chứng về Thầy", đó là mệnh lệnh của Chúa Giêsu cho các Tông đồ, cho mỗi môn đệ của Chúa. Chúng ta cần trở nên một Chúa Kitô cho anh em mình, vận mệnh của Chúa sẽ là vận mệnh của chúng ta.
Một chi tiết nữa, đó là các môn đệ Gioan Tẩy giả, sau khi chôn cất ông xong, thì đến báo tin cho Chúa Giêsu. Chi tiết này nói lên mối liên hệ thân tình giữa Gioan Tẩy giả và Chúa Giêsu, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Gioan Tẩy giả là hướng về Chúa Giêsu. Gioan Tẩy giả không phải là Chúa Giêsu, nhưng là người giúp anh em mình đến với Chúa. Chính Gioan Tẩy giả đã tuyên bố: "Tôi không phải là ánh sáng, nhưng tôi đến để làm chứng cho ánh sáng".
Người Kitô hữu được mời gọi sống hướng về Chúa, kết hợp với Chúa, trở thành một Chúa Kitô thứ hai cho anh em. Nhưng đó là để giúp anh em đến với Chúa, chứ không dừng lại nơi mình. Người Kitô hữu không được chiếm chỗ của Chúa trong tâm hồn anh em: Chúa Kitô phải lớn lên trong tâm hồn anh em, còn tôi chỉ là phương thế, tôi không được cản trở anh em đến với Chúa.
Xin Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm và trung thành với sự thật, dù phải hy sinh chính mạng sống mình, để giúp người khác đến với Chúa và tin nhận Chúa.
Veritas Asia


LỜI CHÚA MỖI NGÀY
Thứ Bảy Tuần 17 TN1, Năm lẻ.
Bài đọcLev 25:1, 8-17; Mt 14:1-12.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Phải kính sợ Thiên Chúa và thi hành những gì Ngài truyền dạy.

Thiên Chúa quan tâm đến đời sống của tất cả tạo vật: đất đai, cây cỏ, thú vật, và loài người; vì tất cả đều do Ngài dựng nên. Ngài tin tưởng trao tất cả vào tay con người; đồng thời, Ngài cũng dạy họ biết quản lý cách khôn ngoan, và chia sẻ cho nhau để đừng ai phải sống thiếu thốn quá. Ngược lại, con người luôn ích kỷ để tích trữ cho mình, và chất chứa hận thù để tìm dịp hại nhau.
Các Bài Đọc hôm nay muốn nêu bật sự đối nghịch giữa Thiên Chúa và con người. Trong Bài Đọc I, Thiên Chúa truyền cho ông Moses phải cử hành Năm Thánh mỗi 50 năm, với mục đích là để cho mọi người có cơ hội làm lại cuộc đời và san phẳng các bất công xã hội qua việc: phóng thích tù nhân, và trả lại nhà cửa và ruộng đất cho những ai đã phải cầm để có phương tiện sinh sống. Trong Phúc Âm, Gioan Tẩy Giả bị bà Herodia ghen ghét vì đã ngăn cản cuộc hôn nhân giữa Bà và Herode. Khi cơ hội tới, Bà đã bảo con gái xin vua Herode cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm cho Bà!

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Năm Thánh (Jubilee) và các việc phải tuân hành:

1.1/ Thời gian: được cử hành mỗi 50 năm, căn cứ trên những gì Đức Chúa đã phán với ông Moses trên núi Sinai: "Các ngươi phải tính bảy tuần năm, nghĩa là bảy lần bảy năm; thời gian của bảy tuần năm đó là bốn mươi chín năm. Tháng thứ bảy, ngày mồng mười trong tháng, các ngươi sẽ thổi tù và giữa tiếng reo hò; vào Ngày Xá Tội, các ngươi sẽ thổi tù và trong toàn xứ các ngươi."

1.2/ Mục đích: Năm Thánh này có mục đích để nhắc nhở cho con người hai điều:
(1) Chỉ một mình Thiên Chúa là người sở hữu tất cả tài sản, con người chỉ là những người quản lý: được Thiên Chúa trao ban để sinh lợi mà thôi.
(2) Hễ kính mến Thiên Chúa, cũng phải biết yêu người. Thiên Chúa truyền lệnh: "Không ai trong các ngươi được làm thiệt hại người đồng bào, nhưng các ngươi phải kính sợ Thiên Chúa của các ngươi, vì Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi."

1.3/ Những việc phải thi hành:
(1) Phóng thích tù nhân và giải phóng nô lệ: "Các ngươi sẽ công bố năm thứ năm mươi là năm thánh và sẽ tuyên cáo trong xứ lệnh ân xá cho mọi người sống tại đó. Đối với các ngươi, đó là thời kỳ toàn xá: mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình, mỗi người sẽ trở về giòng họ của mình."
(2) Không được canh tác đất và thu hoạch mùa màng: "Đối với các ngươi, năm thứ năm mươi sẽ là thời kỳ toàn xá: các ngươi không được gieo, không được gặt lúa tự nhiên mọc, không được hái trong vườn nho không cắt tỉa. Vì đó là thời kỳ toàn xá, một năm thánh đối với các ngươi, các ngươi sẽ ăn hoa lợi của đồng ruộng."
+ Đất cũng cần phải được "nghỉ ngơi" vào năm thứ bảy (Sabbatical year) sau mỗi 6 năm canh tác (Lev 25:2-7). Năm này cũng rơi vào trong Năm Thánh. Đây là một lệnh truyền khôn ngoan: con người có cơ hội nghỉ ngơi cho lại sức, và đất có cơ hội để cho nhiều hoa quả hơn năm sau.
+ Để cho người nghèo có cơ hội sống bằng cách ăn những hoa quả do ruộng đồng mang lại trong năm đó.
(3) Trả lại ruộng đất và nhà cửa cho những ai đã cầm: "Năm toàn xá đó, mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình. Nếu các ngươi bán cái gì cho người đồng bào hoặc mua cái gì từ tay người đồng bào, thì đừng ai làm thiệt hại người anh em mình." Vì Thiên Chúa là chủ của các bất động sản, không ai có quyền mua bán của cải đó mãn đời.
(4) Giao kèo khi mua bán: "Ngươi sẽ mua của người đồng bào theo số năm sau năm toàn xá, và nó sẽ bán cho ngươi theo số năm thu hoạch. Còn nhiều năm thì ngươi mua giá cao, còn ít năm thì ngươi mua giá thấp, vì nó bán cho ngươi một số năm thu hoạch." Lý do, người mua sẽ phải hoàn lại những gì đã mua cho người bán khi Năm Thánh tới.

2/ Phúc Âm: Con người tích trữ hận thù và dùng thủ đoạn để giết nhau.
Thời ấy, tiểu vương Herode nghe danh tiếng Đức Giêsu, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Đó chính là ông Gioan Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ."

2.1/ Lý do của thù hận: Có hai lý do chính:
(1) Vì Gioan Tẩy Giả dám nói thật: "Số là vua Herode đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Herodia, vợ ông Philíp, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua: "Ngài không được phép lấy bà ấy." Vua muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ." Herode Antipas đã phạm hai tội: (1) tội rẫy người vợ trước của mình là con vua Nabatean Arabs; và (2), tội loạn luân, lấy chị dâu của anh mình là Philip.
(2) Vì sợ ảnh hưởng của Gioan Tẩy Giả trên dân chúng: Sử gia Josephus cho đây là lý do chính để Herode giết Gioan Tẩy Giả (Ant 18, 5, 2). Là tiểu vương, ông không muốn có bất kỳ sự đối nghịch nào. Đây cũng là lý do tại sao Thượng Hội Đồng muốn tiêu diệt Chúa Giêsu.

2.2/ Cái chết của Gioan Tẩy Giả: Cả vua Herode và bà Herodia đều phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Gioan Tẩy Giả. Trình thuật kể nguyên do cái chết như sau: "Nhân ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho."
(1) Phản ứng của bà Herodia: Cô con gái không biết nên xin gì; vì thế, cô chạy lại để hỏi mẹ. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa với vua Herode: "Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm."
Một bà mẹ nuôi thù hận, tàn nhẫn, vô luân, và phản giáo dục như bà mẹ này, làm sao Bà có thể giáo dục con nên người? Sóng trước đổ đâu, sóng sau theo đó. Cô con gái sau này cũng sống một cuộc đời loạn luân và tàn nhẫn như mẹ cô vậy.
(2) Phản ứng của vua Herode: "Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ."
Tất cả mọi sự kiện chứng minh Herode không phải là một anh quân: ly dị vợ, lấy vợ của anh, thề hứa vô lối, giữ lời thề cách không công bằng, và vi phạm đến sự sống của người công chính.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Mọi người trong thế gian đều là con chung của một cha trên trời; vì thế, chúng ta đều là anh/chị/em với nhau. Thiên Chúa muốn chúng ta phải yêu thương và chia sẻ cho nhau tất cả những hồng ân và của cải Ngài ban.
- Chúng ta phải loại trừ mọi hình thức ghen ghét, thù hận, bất công, và giết người dưới bất cứ hình thức nào; đồng thời, biết noi gương Thiên Chúa để luôn yêu thương và tha thứ cho mọi người.
- Khi làm chứng cho sự thật và đấu tranh cho công bằng, chúng ta có thể bị cầm tù và bị chém đầu như Gioan Tẩy Giả.
Lm. Anthony ĐINH MINH TIÊN, OP.