Thứ Bảy, ngày 15 tháng 10 năm 2016

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH SIMON & GIUĐA TÔNG ĐỒ
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH SIMON & GIUĐA TÔNG ĐỒ
Tin Mừng thánh Luca 6,12-19
Ngày 28 tháng 10

Tin Mừng

Đức Giê-su tuyển chọn mười hai Tông Đồ (Mt 10: 1-4; Mc 3:13 -19 )
12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô,15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích,16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.Dân chúng kéo đến cùng Đức Giê-su (Mt 4:23 -25 )
17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn 18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành.19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.


12  In those days he departed to the mountain to pray, and he spent the night in prayer  to God.

13 When day came, he called his disciples to himself, and from them he chose Twelve,  whom he also named apostles:14 Simon, whom he named Peter,  and his brother Andrew, James, John, Philip, Bartholomew,15 Matthew, Thomas, James the son of Alphaeus, Simon who was called a Zealot, 16 and Judas the son of James, and Judas Iscariot,  who became a traitor.

179 And he came down with them and stood on a stretch of level ground. A great crowd of his disciples and a large number of the people from all Judea and Jerusalem and the coastal region of Tyre and Sidon18 came to hear him and to be healed of their diseases; and even those who were tormented by unclean spirits were cured.

19 Everyone in the crowd sought to touch him because power came forth from him and healed them all.

I. HÌNH TÔ MÀU* Chủ đề của hình này là gì?
…………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 6,13
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….


II. TRẮC NGHIỆM

A.
a1. Trước khi chọn Mười Hai tông đồ, Đức Giêsu đã làm gì? (Lc 6,12)
a. Lo lắng bồi hồi
b. Thức suốt đêm cầu nguyện
c. Thương xót các môn đệ
d. Tách họ ra làm nhiều nhóm nhỏ

a2. Ai được Đức Giêsu gọi là Phêrô? (Lc 6,14)
a. Tôma
b. Simôn
c. Simêôn
d. Giacôbê

a3. Ai có biệt danh là ‘quá khích’? (Lc 6,14)
a. Tôma
b. Gioan
c. Simôn
d. Giacôbê

a4. Ai sẽ trở thành người phản bội Đức Giêsu?(Lc 6,16)
a. Tôma
b. Giuđa Ítcariốt
c. Simôn – Phê rô
d. Giacôbê

a5. Dân chúng kéo đến với Đức Giêsu từ khắp nơi để làm gì? ?(Lc 6,17)
a. Để nghe Đức Giêsu giảng
b. Để được chữa lành bệnh tật
c. Để được chữa lành khỏi mọi thần ô uế
d. Cả a, b và c đúng

B. Thánh Simon


b1. Thánh Simôn người làng quê nào?
a. Bêlem
b. Cana
c. Bêtania
d. Xiđôn

b2. Thánh Simôn có biệt danh là gì?
a. Sinh đôi
b. Nhiệt thành
c. Con của Thiên lôi
d. Con Người

b3. Những người ‘Nhiệt thành’ đại diện cho chủ nghĩa dân tộc Do thái, và thánh Simôn cũng là một thành viên.  Những người này là miêu duệ tinh thần của ai?
a. Ngôn sứ Êlia
b. Anh em Máccabê
c. Nhà lãnh đạo Môsê
d. Vua Đavít

b4. Những người thuộc nhóm ‘Nhiệt thành’ họ muốn điều gì?
a. Tiếp tục duy trì lý tưởng Do thái giáo tinh tuyền
b. Tranh đấu độc lập cho quê hương
c. Thỏa hiệp với quân đội La mã cho quê hương được bình an
d. Chỉ có a và b đúng.


b5. Theo truyền thống, thánh Simôn đã đi rao giảng Tin Mừng và chịu tử đạo tại đâu?
a. Ai Cập
b. Ba Tư
c. Ấn Độ
d. Rôma


C. Thánh Giuđa Tađêôc1. Thánh Giuđa còn được gọi là gì?
a. Điđymô
b. Tađêô
c. Anphê
d. Tôma

c2. Thân phụ của thánh Giuđa tên là gì? (Lc 6,16)
a. Dêbêđê
b. Giacôbê
c. Anphê
d. Gioan

c3. Thánh Giuđa để lại tác phẩm gì cho chúng ta?
a. Thư Do thái
b. Thư thánh Giuđa
c. Khải Huyền
d. Tông Đồ Công vụ

c4. Đây là lời thánh Giu đa hỏi Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly: (Ga 14,22).
a. “Xin Thầy chỉ cho con đường đi.”
b. “Xin Thầy cho cúng con thấy Chúa Cha”.
c. “Lạy Chúa, sao lại có chuyện Chúa sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không cho thế gian?”
d. “Thưa Thầy có phải con không?”

c5. Theo truyền thống, thánh Giuđa đã đi rao giảng Tin Mừng và chịu tử đạo tại đâu?
a. Thổ Nhĩ Kỳ
b. Ba Tư
c. Đamát
d. RômaIII. Ô CHỮ Những gợi ý

01. Vị tông đồ còn có tên gọi là Nathanaen.
02. Một người con của ông Giacôbê.
03. Anh của ông Gioan.
04. Một người con của ông Anphê.
05. Người đứng đầu nhóm Mười Hai.
06. Một người con của ông Dêbêđê.
07. Người đã giới thiệu Đức Giêsu với ông Nathanaen.
08. Tác giả Tin Mừng thứ I.
09. Vị tông đồ ‘cứng tin’.
10. Người anh của ông Phêrô.
11. Người đã tuyển chọn các tông đồ cho mình.
12. Người trở thành kẻ phản bội.
13. Người có biệt danh là ‘Quá khích’.


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“ Người kêu các môn đệ lại,
chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.”
Tin Mừng thánh Luca 6,13


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH SIMON & GIUĐA TÔNG ĐỒ
Tin Mừng thánh Luca 6,12-19
Ngày 28 tháng 10

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Mười Hai tông đồ của Chúa Giêsu

* Tin Mừng thánh Luca 6,13

“Đến sáng,
Người kêu các môn đệ lại,
chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.”


II. TRẮC NGHIỆM

A.
a1. b. Thức suốt đêm cầu nguyện (Lc 6,12)
a2. b. Simôn (Lc 6,14)
a3. c. Simôn (Lc 6,14)
a4. b. Giuđa Ítcariốt (Lc 6,16)
a5. d. Cả a, b và c đúng (Lc 6,17)


B. Thánh Simon

b1. b. Cana
b2. b. Nhiệt thành
b3. b. Anh em Máccabê
b4. d. Chỉ có a và b đúng.
b5. b. Ba Tư

C. Thánh Giuđa Tađêô

c1. b. Tađêô
c2. b. Giacôbê (Lc 6,16)
c3. b. Thư thánh Giuđa
c4. c. “Lạy Chúa, sao lại có chuyện Chúa sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không cho thế gian?” (Ga 14,22).
c5. b. Ba Tư

III. Ô CHỮ 

01. Batôlômêô
02. Giuđa
03. Giacôbê
04. Giacôbê
05. Phêrô
06. Gioan
07. Philípphê
08. Mátthêu
09. Tôma
10. Anrê
11. Đức Giêsu
12. Giuđa
13. Simôn

Hàng dọc : Mười Hai Tông Đồ

NGUYỄN THÁI HÙNG
http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/Ngày 28-10
Thánh SIMON Tông Đồ

Tân ước ngoài việc đặt thánh Simon vào danh sách nhóm 12, đã không cung ứng một chỉ dẫn trực tiếp nào liên quan đến vị tông đồ này. Ngài được phân biệt với Simon Phêrô bằng danh hiệu "nhiệt thành" (Lc 6,15; Cv 1,13), một danh hiệu không có ý nói rằng: Ngài là phần tử thuộc nhóm quá khích Do thái mang tên này, nhưng chỉ cho biết nhiệt tâm của Ngài đối với lề luật. Theo tiếng Aram, nhiệt thành là "Cana".
Điều này giải thích tại sao các thánh sử nhất lãm gọi Ngài là người xứ Cana (Mt 10,4; Mc 3,18). Có người cho rằng sinh quán của người là Galilêa. Một truyền thống còn nói thánh Simon là chàng rể phụ trong tiệc cưới tại Cana (Ga 2,1-12). Sách các thánh tử đạo kể rằng Simon sau khi chứng kiến phép lạ của Chúa Kitô, đã "bỏ rượu", bỏ lễ cưới để theo Chúa Kitô và được liệt vào số các tông đồ. Thực sự, chẳng có chứng cớ lịch sử nào nói tới việc này.
Cũng như thánh Giacôbê Hậu, có lẽ thánh Simon là một trong các "anh em của Chúa" (Mc 6,3). Nhưng người ta không thể đồng hóa thánh tông đồ với thánh Simon mà theo truyền thống là Đấng kế vị anh mình làm giám mục Giêrusalem.

Chúng ta không thu lượm được chi nhiều về hoạt động và cái chết của vị tông đồ. Có những tường thuật cho rằng: Ngài đi truyền giáo ở Phi Châu và các đảo Britania. Những tường thuật này không có nền tảng. Một truyền thống khác cho rằng Ngài đi truyền giáo ở Ai cập và cuối cùng ở Batư. Truyền thống này đáng tin hơn.

Nhiều nguồn tài liệu đồng ý cho rằng Ngài chịu tử đạo ở Batư. Một số ít hơn nói rằng Ngài cùng chịu tử đạo với thánh Giuda. Dầu vậy, vì không có tài liệu nào đủ tính cách cổ kính nên khó nói rõ về nơi chốn và hoàn cảnh thánh nhân qua đời.

Thánh GIUĐA Tông Đồ

Vị tông đồ này mang nhiều tên khác nhau như Tadêo (Mt 10,3; Mc 3,18) hay Giuda (Lc 6,16; Cv 1,13).
Chính Ngài là vị tông đồ trong cuộc đàm luận sau bữa tiệc ly đã hỏi Chúa Giêsu: - Thưa Thày, tại sao Thày tỏ mình ra cho chúng con mà không cho thế gian ?
Chúng ta có thể đồng hóa Ngài với tác giả bức thư, trong đó có trình bày Ngài là : "Giuda, nô lệ của đức Giêsu Kitô, anh em với Giacobê" (Gl 1) không ? Thực sự tiếng Hy lạp phải đọc câu văn này như ở Lc 6,16 là: "Giuda, con của Giacôbê". Hơn nữa câu 17 của bức thư, tác giả như tách mình ra khỏi số 12. Dĩ nhiên, điều này không làm giảm giá sự chính lục của bức thư. Có thể nói, tác giả "anh em với Chúa" (Mc 6,3) không phải là tông đồ nhưng có thể giá trong Giáo hội sơ khai như Giacôbê (Cv 15,13).
Thánh Giuda tông đồ, theo truyền thống, đã đi rao giảng Tin Mừng ở Mesopotamina và chịu tử đạo ở đó.
Một thời Ngài được tôn kính như đấng bảo trợ cho các trường hợp "vô vọng". Lòng sùng kính này bị quên lãng, có lẽ vì Ngài trùng tên với Giuda phản bội.


VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH LUCA, THÁNH SỬ

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH LUCA, THÁNH SỬ
Tin Mừng thánh Luca 10,1-9
Ngày 18 tháng 10TIN MỪNG

Đức Giê-su sai bảy mươi hai môn đệ đi giảng (Mt 11: 20 -24 )

1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông:

3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này! "6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."

1 After this the Lord appointed seventy (-two) others whom he sent ahead of him in pairs to every town and place he intended to visit.

2 He said to them, "The harvest is abundant but the laborers are few; so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest.

3 Go on your way; behold, I am sending you like lambs among wolves.

4  Carry no money bag, no sack, no sandals; and greet no one along the way.

5 Into whatever house you enter, first say, 'Peace to this household.' 6 If a peaceful person lives there, your peace will rest on him; but if not, it will return to you.

7 Stay in the same house and eat and drink what is offered to you, for the laborer deserves his payment. Do not move about from one house to another.

8 Whatever town you enter and they welcome you, eat what is set before you,9 cure the sick in it and say to them, 'The kingdom of God is at hand for you.I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 10,1b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Đức Giêsu sai các môn đệ như chiên con đi vào đâu? (Lc 10,3)
a. Giữa xã hội
b. Giữa rừng hoang
c. Giữa bầy sói
d. Giữa đồng cỏ xanh

a2. Đây là những thứ mà các môn đệ có thể cầm đi theo mình: (Lc 10,4)
a. Bao bị
b. Giầy dép
c. Túi tiền
d. Cả a, b và c đều sai

a3. Khi vào bất cứ nhà nào, câu đầu tiên anh em nói là gì? (Lc 10,5)
a. Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng
b. Bình an cho nhà này
c. Anh em hãy ăn năn hối cải
d. Anh em hãy trở lại cùng Thiên Chúa

a4. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, các môn đệ đã là gì? (Lc 10,8)
a. Chữa những người đau yếu trong thành
b. Chúc lành cho những trẻ nhỏ
c. Xua đuổi ma quỷ
d. Cả a, b và c đúng

a5. Đây là lời các môn đệ nói với thành đã tiếp đón các ngài : (Lc 10,9)
a. Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng
b. Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.
c. Hãy hối cải và chịu phép rửa
d. Cả a, b và c đúng

B.
b1. Thánh sử Luca là môn đệ của ai?
a. Thánh Phaolô
b. Chúa Giêsu
c. Thánh Phêrô
d. Thánh Gioan

b2. Thánh sử Luca đã viết những tác phẩm nào?
a. Tin Mừng thứ 3
b. Sách Tông Đồ Công vụ
c. Khải Huyền
d. Chỉ có a và b đúng.

b3. Tiên tri Edêkien được Thiên Chúa mạc khải từ 600 năm trước kỷ nguyên cho xem thấy 4 con vật kỳ dị, tượng trưng bốn Tin Mừng. Và Tin Mừng thứ 3, con vật có hình dạng gì?
a. Con sư tử đang nằm phục
b. Con vật thứ ba mặt bò
c. Con chim đại bàng đang bay
d. Con Chiên

b4. Thánh Luca làm nghề gì?
a. Đánh cá
b. Thu thuế
c. Thầy thuốc
d. Trồng nho

b5. Tin Mừng thánh Luca có điểm gì nổi bật?
a. Chiêm miện Đức Giêsu là Ngôi Lời Nhập Thể
b. Lòng thương xót của Thiên Chúa
c. Chân dung Đấng giải phóng nhà Ítraen
d. Đấng cứu thế được loan báo bởi các ngôn sứ


III. Ô CHỮ 


Những gợi ý

01. Đây là thứ các môn đệ không được mang theo: (Lc 10,4)

02. Đây là lời các môn đệ nói với thành đã tiếp đón các ngài ‘Triều Đại của ai đã đến gần các ông?’ (Lc 10,9)

03. Làm thợ thì đáng được gì? (Lc 10,3)

04. Vào bất cứ nhà nào, đây là từ trước tiên các môn đệ nói : (Lc 10,5)

05. Lúa chín đầy đồng mà điều gì lại ít? (Lc 10,2)

06. Đức Giêsu sai các môn đệ như chiên con đi vào đâu? (Lc 10,3)

07. Đức Giêsu sai bao nhiêu môn đệ đi rao giảng? (Lc 10,1)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

Anh em hãy mừng
vì tên anh em đã được ghi trên trời."
Tin Mừng thánh Luca 10,20bLời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH LUCA, THÁNH SỬ
Tin Mừng thánh Luca 10,1-9
Ngày 18 tháng 10


I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Thánh Sử Luca

* Tin Mừng thánh Luca 10,1b

“Chúa Giêsu sai các ông
cứ từng hai người một đi trước,
vào tất cả các thành,
các nơi mà chính Người sẽ đến”.

II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. c. Giữa bầy sói (Lc 10,3)
a2. d. Cả a, b và c đều sai (Lc 10,4)
a3. b. Bình an cho nhà này (Lc 10,5)
a4. a. Chữa những người đau yếu trong thành (Lc 10,8)
a5. b. Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. (Lc 10,9)

B.
b1. a. Thánh Phaolô
b2. d. Chỉ có a và b đúng.
b3. b. Con vật thứ ba mặt bò
b4. c. Thầy thuốc
b5. b. Lòng thương xót của Thiên Chúa

III. Ô CHỮ 

01. Túi tiền (Lc 10,4)
02. Thiên Chúa (Lc 10,9)
03. Trả công (Lc 10,3)
04. Bình an (Lc 10,5)
05. Thợ gặt (Lc 10,2)
06. Bầy sói (Lc 10,3)
07. Bảy mươi hai (Lc 10,1)

Hàng dọc : Thánh Sử

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG


ĐẶC ĐIỂM

 TIN MỪNG 3 THEO THÁNH LUCA

1. Tác giả:

Thánh Luca cũng không thuộc nhóm 12 Tông đồ Chúa.

Ngài được nhập đạo Chúa tại Antiokia, theo thánh Phaolo đi giảng đạo, tìm hiểu kĩ càng đời Chúa, soạn Phúc âm thứ 3 năm  50,  bằng tiếng Hi lạp, là tiếng rất thịnh hành trong đế quốc Roma thời ấy.

 Tiên tri Ezekien nói về Phúc âm3  từ 600 năm trước kỷ nguyên. Tiên tri này được Thiên Chúa mạc khải cho xem thấy 4 con vật kỳ dị, tượng trưng bốn Phúc âm.
*Con vật thứ ba mặt bò, chỉ Phúc âm Luca : Luca nhập đề kể truyện Zacaria, vị tư tế dâng chiên bò lễ tế Thượng Đế.
Theo một truyền thống đã có từ cuối thế kỷ thứ II (thánh Irênê), tác giả Tin Mừng thứ ba chính là người thầy thuốc Luca mà thánh Phaolô đã nói tới ở Cl 4,14; Plm 24; 2Tm 4,11.

2. Những điểm đặc biệt trong Phúc âm theo Luca:
- Phúc âm của Ngài được gọi là Phúc âm Cầu nguyện, vì có rất nhiều chỗ ngài ghi lại Chúa Giêsu cầu nguyện sáng tối, và Chúa khuyên dạy môn đệ, tín đồ cầu nguyện. (11,1-13); 12,35-48; 21,34-36;
- Phúc âm Tình thương, đã diễn tả: Kêu gọi, ăn uống với tội nhân (5,27-32, phụ nữ được tha (7,36-50), người Samari tốt lành (10,29-37), ba dụ ngôn: chiên bị mất, bạc bị rơi, cha nhân từ với con hoang (cả đoạn 15), người giầu và Lazaro(16,19-31), ông Zakêu (19,1-10),
- Phúc âm Đức Mẹ, vì nhờ ngài hỏi han, ghi lại, mà ta biết được nhiều điều về Đức Mẹ Nhận tin, thụ thai (1,26-38), đi viếng , Mẹ Thiên Chúa, bài ca Ngợi khen, (1, 39-56), Chúa Giáng sinh, Dâng Con (2,1-38).
- Phúc âm phụ nữ, Chữa mẹ vợ ông Phêrô (4,38-), phụ nữ theo Chúa (8,1-3), chữa phụ nữ băng huyết, con gái Zairo (8,40-56), chị em Marta và Maria (10,38-42), phụ nữ còng lưng (13,10-17), khen bà góa đóng góp (21,1-4),
- Phúc âm người nghèo (12,13-34)...
Tác giả "cẩn thận điều tra" (1,3) xếp đặt kỹ lưỡng những tài liệu, cho thấy rõ được thời và nơi diễn ra lịch sử cứu độ.
Luca tả thời Thơ Ấu của Gioan Tiền hô và Chúa Giêsu sinh ra, sống ẩn dật (chương 1,5-2,52)
Luca ghi Gia phả Chúa Giêsu đi ngược lên tới Ađam, cho thấy rõ nguồn từ người đầu tiên (3,22-28).
Luca nói về bài giảng của Chúa Giêsu trong hội đường Nadarét (4,16-30). Bài giảng này khai mào cho tất cả Tin Mừng tiếp theo.
Là thầy thuốc, nên tác giả viết về bệnh tật một cách chính xác, và cũng rung cảm trước những khổ đau nơi thân xác con người. Phải chăng vì vậy, trong tác phẩm của mình, tác giả đã dành cho những người nghèo khổ, ốm đau, tội lỗi và phụ nữ một chỗ đặc biệt, với những lời lẽ đầy ngọt ngào an ủi?
Tác giả lại còn có tài văn chương, thông thạo văn hóa Hylạp. Tác phẩm có nhiều ưu điểm: lời văn sáng sủa, mạch lạc. Cách trình bày có trật tự và nghệ thuật, phác họa nét độc đáo của cốt truyện. Ngôn ngữ Luca phong phú nhất trong tất cả các sách Tân Ước.

 

- Luca kết thúc đời truyền giáo bằng cái chết bị treo trên cây Olive tại Hi lạp.


NGUYỄN THÁI HÙNG

http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/