Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Danh Thánh Chúa Giêsu

Danh Thánh Chúa Giêsu
Tên “Giê-su,” từ tiếng Do Thái là Gio-suê, có nghĩa là “Thiên Chúa cứu độ.” Tên này được đặt theo lời thiên sứ Gáp-ri-en khi truyền tin cho Đức Ma-ri-a: “Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su” (Lc 1,31). Phúc Âm theo thánh Mát-thêu trong trình thuật truyền tin cho Giu-se còn giải thích rõ ý nghĩa của tên này: “Vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” (Mt 1,21). Trong Thánh Kinh cả Cựu Ước cũng như Tân Ước, còn nhiều danh xưng và tước hiệu khác được gán cho Chúa Giê-su.

Danh xưng và Tước hiệu

Tham chiếu

 • Con Thiên Chúa
Mc 1,1; Lc 27,70
 • Con Đấng Tối Cao
Lc 1,31
 • Chúa, Đức Chúa
1Cr 2,8; Ga 20,28
 • Con Người
Mt 8,20
 • Con Vua Đa-vít
Mt 15,22
 • Ngôi Lời
Ga 1,1
 • Chiên Thiên Chúa
Ga 1,29
 • Ki-tô hay Mê-si-a,nghĩa là Đấng Được Xức Dầu
Mt 16,16; Lc 2,11
 • Đấng Cứu Độ
Ga 4,14
 • Rabbi, Thầy
Ga 1,38; Mc 5,35
 • Đấng khơi nguồn sự sống
Cv 3,15
 • An-pha và Ô-mê-ga
Kh 1,8
 • Sư tử của Giu-đa
Kh 5,5
 • Vua các vua, Chúa các chúa
Kh 19,16
 • Sao Mai Ngời Sáng
Kh 22,16
 • Lời của Thiên Chúa
Kh 19,13
 • Đấng Thánh, Đấng Thánh của Thiên Chúa
Lc 1,35; Ga 6,69
 • Đấng Thánh và
  Đấng Công Chính
Cv 3,14
 • Đầu của Hội Thánh
Ep 5,23
 • Em-ma-nu-en
Is 7,14
 • Cố vấn kỳ diệu,
  Thần linh dũng mãnh,
  Người Cha muôn thuở,Thủ Lãnh hoà bình
Is 9,6

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét